Lista poległych - część 2 (Список захороненных - часть 2)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
о захороненных на интернациональном военном кладбище в г. Ольштын, ул. Шарых Шерегув.
№ п/п Ф.И.О. (польский) Ф.И.О (русский) Дата рожд Дата смерти № могилы
300 KARGOPOŁOW DMITRIJ ALEKSIEJEWICZ КАРГОПОЛОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 1920 1945-01-26 54
301 KARDASZ NIKOŁAJ SIELEWIERSTOWICZ КАРДАШ НИКОЛАЙ СЕЛИВЕРСТОВИЧ 1909 1945-02-02 19
302 KASIENKO IWAN NIKOŁAJEWICZ КАСЕНКО ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 1908 1945-02-02 2
303 KASIJANOW MIKOŁAJ КАСЬЯНОВ НИКОЛАЙ     8
304 KASIAKOW ALEKSAND. WASIKIEWICZEW. КАСЯКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ     18
305 KLEDRIN GRZEGORZ КЕДРИН ГРИГОРИЙ     6
306 KEZNANA I.K. КЕЗНАНА И.К.     28
307 KIERIMOW ABIL KASUMOW. КЕРИМОВ АБИЛЬ КАСУМОВИЧ 1904 1945-01-29 7
308 KIDPIACEŁ MIKOŁAJ MIKOŁAJEW. КИДПЯЦЕЛ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ     22
309 KIRILENKO IWAN PAWŁOWICZ КИРИЛЕНКО ИВАН ПАВЛОВИЧ 1900 mar-45 47
310 KISIEL IWAN IGNATJEWICZ КИСЕЛЬ ИВАН ИГНАТЬЕВИЧ 1909 1945-02-02 22
311 KIŚLINSKIJ MICHAIŁ JEFIMOWICZ КИСЛИНСКИЙ МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ 1908 1945-01-25 50
312 KISLANKA MICHAŁ IWANOW. КИСЛЯНКА МИХАИЛ ИВАНОВИЧ     18
313 KICZIGIN NIKOŁAJ JEFIMOWICZ КИЧИГИН НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ 1918 1945-01-30 32
314 KICZUBOW W.I. КИЧУБОВ В.И.     28
315 KOBZEW AP. КОБЗЕВ АП.   1945-02-14 9
316 KOWALOW DARIŁ КОВАЛЕВ ДАНИИЛ     6
317 KOWALEW DMITRIJ IWANOWICZ КОВАЛЕВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 1925 1945-01-25 54
318 KOWALEWICZ MICHAIŁ SIERGIEJEWICZ КОВАЛЕВИЧ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 1907 1945-01-29 54
319 KOWALCZUK SAWWA JOSIFOWICZ КОВАЛЬЧУК САВВА ИОСИФОВИЧ 1906 1945-01-23 54
320 KOŻIEWNIKOW IWAN PAWŁOWICZ КОЖЕВНИКОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 1911 1945-02-02 19
321 KOZAKOWCEW MICHAIŁ GRIGORJEWICZ КОЗАКОВЦЕВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 1924 1945-01-26 19
322 KOZACZENKO WACŁAW JANOW. КОЗАЧЕНКО ВАЦЛАВ ЯНОВИЧ     26
323 KOZIEJEW ASZUR КОЗЕЕВ АШУР 1899 1945-01-28 2
324 KOZIEKAR NIKOŁAJ JEFIMOWICZ КОЗЕКАР НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ 1906 1945-01-29 54
325 KOZIELCOW PAWIEŁ NIKIFOROWICZ КОЗЕЛЬЦОВ ПАВЕЛ НИКИФОРОВИЧ 1910 1945-02-20 50
326 KOŻIK GRIGORIJ PIETROWICZ КОЗИК ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ 1903 1945-02-21 50
327 KOZŁOW GRAGARY КОЗЛОА ГРИГОРИЙ     30
328 KOZŁOW JEFIM PAWLOWICZ КОЗЛОВ ЕФИМ ПАВЛОВИЧ 1913 1945-01-20 10
329 KOZŁOW PAWIEŁ SAMOJŁOWICZ КОЗЛОВ ПАВЕЛ САМОЙЛОВИЧ 1904 1945-01-24 50
330 KOZŁOWSKI WŁADYSŁAW КОЗЛОВСКИЙ ВЛАДИСЛАВ     61
331 KOZULIN SIERGIEJ ZINOWJEWICZ КОЗУЛИН СЕРГЕЙ ЗИНОВЬЕВИЧ 1908 1945-02-17 50
332 KOZYR A.F. КОЗЫРЬ А.Ф.   1945-01-29 9
333 KOZYSIEW A.J. КОЗЫСЕВ А.Я.     29
334 KOLESOW STIEPAN TIERIENTJEWICZ КОЛЕСОВ СТЕПАН ТЕРЕНТЬЕВИЧ 1900 1945-02-22 74
335 KOLOBIJOW ISMED PARLOW. КОЛОБИЕВ ИСМЕД ПАРЛОВИЧ     18
336 KOŁOBKOW WIKTOR ALEKSANDROWICZ КОЛОБКОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 1924 1945-01-21 50
337 KOŁOW WIKTOR MATWIEJEWICZ КОЛОВ ВИКТОР МАТВЕЕВИЧ 1902 1945-01-21 6
338 KOŁCZEWSKIJ FIEDOR FIEDOROWICZ КОЛЧЕВСКИЙ ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ 1921 1945-01-24 50
339 KOMDRIEW JAKOW KARPOWCZ КОМДРЕВ ЯКОВ КАРПОВИЧ 1915 1945-01-23 50
340 KOMENDRA STIEPAN MOISIEJEWICZ КОМЕНДРА СТЕПАН МОИСЕЕВИЧ 1905/1908 1945-01-31 54
341 KOMISAROW JEZDOR КОМИСАРОВ Е.     28
342 KOMORNIKOW GRIGPRIJ TROFIMOWICZ КОМОРНИКОВ ГРИГОРИЙ ТРОФИМОВИЧ 1900 1945-01-23 54
343 KOMUCKIN P.A. КОМУЦКИН П.А.     13
344 KONERNIKOW G.I. КОНЕРНИКОВ Г.И.     29
345 KONSTANAW WŁODZIMIERZ JANOW. КОНСТАНОВ ВЛАДИМИР ЯНОВИЧ     13
346 KOPTIUCHOW JEGOR NIKIFOROWICZ КОПТЮХОВ ЕГОР НИКИФОРОВИЧ 1922 1945-02-09 15
347 KOPYTOW JAKOW ALEKSANDROW. КОПЫТОВ ЯКОВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 1904 1945-02-18 72
348 KORANSKI STANISŁAW JAKOWLEW. КОРАНСКИЙ СТАНИСЛАВ ЯКОВЛЕВИЧ     18
349 KORENIEWKIN MIKOŁAJ MIKOŁAJEW. КОРЕНЕВКИН НИКООЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ     18
350 KOREUN KAZIMIERZ КОРЕУН КАЗИМИР     47
351 KORNIŁOW MICHAIŁ TROFIMOWICZ КОРНИЛОВ МИХАИЛ ТРОФИМОВИЧ 1915 1945-01-24 50
352 KOROWIN DIEMID IŁŁARIONOWICZ КОРОВИН ДЕМИД ИЛЛАРИОНОВИЧ 1910 1945-01-24 50
353 KOROWIN DMITRIJ SIEMIONOWICZ КОРОВИН ДМИТРИЙ СЕМЕНОВИЧ 1901 1945-01-29 54
354 KOROWIN SIEMION GRIGORJEW. КОРОВИН СЕМЕН ГРИГОРЬЕВИЧ 1926   15
355 KORCIUK N.R. КОРЧУК Н.Р.     29
356 KOSIK IWAN ALEKSIEJEWICZ КОСИК ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 1919 1945-01-13 50
357 KASIKOWSKIJ IWAN IWANOWICZ КОСИКОВСКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ 1901 1945-01-21 6
358 KOSTIN JAKOW STIEPANOWICZ КОСТИН ЯКОВ СТЕПАНОВИЧ 1917 1945-01-23 50
359 KOŚCIUK PIOTR КОСЬТЮК ПЕТР     19
360 KRAWCZENKO ADAM JEWSTAFJEWICZ КРАВЧЕНКО АДАМ ЕВСТАФЬЕВИЧ 1897 1945-01-29 53
361 KRAWCZENKO WIKTOR DMITRIJEWICZ КРАВЧЕНКО ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ 1923 1945-01-24 50
362 KRAWCZIENKO FIEDOR KUŹMICZ КРАВЧЕНКО ФЕДОР КУЗЬМИЧ 1925 1945-01-23 50
363 KRAMARENKO W.I. КРАМАРЕНКО В.И.     6
364 KRASWICKI ANDREJOW КРАСВИЦКИЙ АНДРЕЙ     9
365 KRASNORNIGSKIJ IWAN KARPOWICZ КРАСНОРНИГСКИЙ ИВАН КАРПОВИЧ 1912 1945-01-23 50
366 KRECZETOW IWAN КРЕЧЕТОВ ИВАН 1926 1945 14
367 KRIWCOW КРИВЦОВ     15
368 KRUYASZ MICHAIŁ KIRIŁŁOWICZ КРУДАШ МИХАИЛ КИРИЛЛОВИЧ 1925 1945-01-30 19
369 KRYKAŁO ALEKSANDR ADAMOWICZ КРЫКАЛО АЛЕКСАНДР АДАМОВИЧ 1913 1945-01-23 50
370 KIRYŁOW КРЫЛОВ     18
371 KRYLOW O.W. КРЫЛОВ О.В.     28
372 KRYNKO M.J. КРЫНКО М.Я.     29
373 KRIUK WASILIJ MICHAJŁOWICZ КРЮК ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 1899 1945-02-25 50
374 KRIUCZKOW IWAN SIEMIENOWICZ КРЮЧКОВ ИВАН СЕМЕНОВИЧ 1926 1945-01-30 54
375 KRIAŻEW STIEPAN PIETROWICZ КРЯЖЕВ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ 1922 1945-02-09 29
376 KRIACZKO NIKOŁAJ ANDRIEJEWICZ КРЯЧКО НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 1918 1945-01-25 2
377 KABYNIN КУБЫНИН     47
378 KUDASOW GIEORGIJ DMITRIJEWICZ КУДАСОВ ГЕОРГИЙ ДМИТРИЕВИЧ 1898 1945-04-08 3
379 KUDEŁENKO B.W. КУДЕЛЕНКО Б.М.     47
380 KUDIKOW WŁADIMIR IWANOWICZ КУДИКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 1927 1945-01-23 50
381 KUDRICKIJ WASILIJ WASILJEWICZ КУДРИЦКИЙ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 1920 1945-02-01 1
382 KUZIOW FEDOR КУЗЕВ ФЕДОР     61
383 KUZIN ALEKSIEJ NIKOŁAJEWICZ КУЗИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 1922 1945-01-24 54
384 KUZNIECOW ARKADIJ NIKOŁAJEWICZ КУЗНЕЦОВ АРКАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ 1922 1945-01-27 3
385 KUZNIECOW IWAN SERGIEJEW. КУЗНЕЦОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ     74
386 KUZNIECOW NIKOŁAJ ALEKSANDROWICZ КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 1925 1945-01-21 50
387 KUZNIECOW SENADARY КУЗНЕЦОВ САНАДАРЫ     19
388 KUZNIECOW FIEDOR JEGOROWICZ КУЗНЕЦОВ ФЕДОР ЕГОРОВИЧ 1908 1945-01-30 54
389 KUZNIECOW JAN КУЗНЕЦОВ ЯН     63
390 KUZMA ALEKSY КУЗЬМА АЛЕКСЕЙ     26
391 KUŹMINSKIJ ILJA GREGORJEWICZ КУЗЬМИНСКИЙ ИЛЬЯ ГРИГОРЬЕВИЧ 1902 1945-04-07 41
392 KUKIEJEW RAZMIET КУКЕЕВ РАЗМЕТ 1921 1945-01-23 50
393 KULEN ALEKSY КУЛЕН АЛЕКСЕЙ     19
394 KULIK IWAN DANIŁOWICZ КУЛИК ИВАН ДАНИЛОВИЧ 1904 1945-01-23 50
395 KULIKOW ALEKSANDR IWANOWICZ КУЛИКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 1925 1945-01-25 50
396 KULIKOW MICHAŁ PIOTROW. КУЛИКОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 1924   26
397 KULBABA TIMOFIEJ JOSIFOWICZ КУЛЬБАБА ТИМОФЕЙ ИОСИФОВИЧ 1923 1945-02-05 50
398 KURALESOW PAWEŁ MARKOWICZ КУРАЛЕСОВ ПАВЕЛ МАРКОВИЧ 1909 1945-03-13 22
399 KURANCEW H.C. КУРАНЦЕВ Х.С.   1945-01-30 9
400 KURACZEW MICHAIŁ ZACHAROWICZ КУРАЧЕВ МИХАИЛ ЗАХАРОВИЧ 1907 1945-02-11 50
401 KURILIN NIKOŁAJ FILIPPOWICZ КУРИЛИН НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ 1926   3
402 KURYLOW КУРИЛОВ     28
403 KURYŁOŁ MICHAŁ WASYLEW. КУРИЛОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ     72
404 KUSKU I.T. КУСКУ И.Т.     47
405 KUTRAJMSZ MIKOŁAJ DMITRIJEW. КУТРАЙМШ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ     18
406 KUCHARENKO IWAN КУХАРЕНКО ИВАН     6
407 KUSZNIER MIKOŁAJ КУШНЕР НИКОЛАЙ     61
408 ŁABUNIA IWAN TIMOFIEJEWICZ ЛАБУНЯ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ 1918 1945-01-29 54
409 ŁAGODIENKO IWAN DAWIDOWICZ ЛАГОДЕНКО ИВАН ДАВИДОВИЧ 1909 1945-01-20 8
410 ŁADONKIN ANTONI IWANOW. ЛАДОНКИН АНТОН ИВАНОВИЧ     46
411 ŁANGIERMAN IZRAIL ABRAMOWICZ ЛАНГЕРМАН ИЗРАИЛЬ АБРАМОВИЧ 1923 1945-01-30 54
412 ŁANUCHOW M. ЛАНУХОВ М.     47
413 ŁANCIEW ALEKSANDR PIETROWICZ ЛАНЧЕВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 1925 1945-01-23 50
414 ŁAPARIEW NIKOŁAJ FIEDOROWICZ ЛАПАРЕВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ 1926 1945-01-21 1
415 ŁAPTIEW ALEKSANDR FILIPOWICZ ЛАПТЕВ АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ 1914 1945-01-29 53
416 ŁAPSZYN W.P. ЛАПШИН В.П.     47
417 ŁARCZIENKO PROKOFIJ ANDRIEJEWICZ ЛАРЧЕНКО ПРОКОФИЙ АНДРЕЕВИЧ 1916 1945-02-24 74
418 LEWIN A.J. ЛЕВИН А.Я.     13
419 LEWKOWICZ IWAN PAWŁOWICZ ЛЕВКОВИЧ ИВАН ПАВЛОВИЧ 1923 1945-01-23 50
420 LEWOSZIK ANDRIEJ POTAPOWICZ ЛЕВОШИК АНДРЕЙ ПОТАПОВИЧ 1921 1945-01-17 29
421 LEWCZENKO IWAN PAWŁOWICZ ЛЕВЧЕНКО ИВАН ПАВЛОВИЧ 1911 1945-01-31 29
422 LESIUK KASJAN WASILJEWICZ ЛЕСЮК КАСЬЯН ВАСИЛЬЕВИЧ   1945-01-31 54
423 LIZWIENKO MIKOŁAJ ЛИЗВЕНКО НИКОЛАЙ     71
424 LISANKOW T.E. ЛИСАНКОВ Т.Е.     47
425 LISTOPAD WASYL ЛИСТОПАД ВАСИЛИЙ     6
426 LYTWINOJ ЛИТВИНОЙ     47
427 LITWONOW AIERGIEJ SAWIELJEWICZ ЛИТВОНОВ СЕРГЕЙ САВЕЛЬЕВИЧ 1897 1945-02-10 6
428 LITJEGIN N.A. ЛИТЕГИН Н.А.     47
429 ŁOBANOW STIEFAN NIKOŁAJEWICZ ЛОБАНОВ СТЕФАН НИКОЛАЕВИЧ 1908 1945-02-05 50
430 ŁOGINOW WŁADIMIR ROMANOWICZ ЛОГИНОВ ВЛАДИМИР РОМАНОВИЧ 1924 1945-01-29 2
431 ŁOJKO ADAM ALEKSIEJEWICZ ЛОЙКО АДАМ АЛЕКСЕЕВИЧ 1908 1945-01-27 29
432 ŁOMANKOW WASILIJ DMITRIJEWICZ ЛОМАНКОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 1909 1945-01-25 50
433 ŁOFWINKO IWAN IWANOWICZ ЛОФВИНКО ИВАН ИВАНОВИЧ 1924 1945-02-01 19
434 ŁUGANSKIJ IWAN TIERIENTJEWICZ ЛУГАНСКИЙ ИВАН ТЕРЕНТЬЕВИЧ 1926 1945-01-23 50
435 LUKIN MICHAIŁ DMITRIJEWICZ ЛУКИН МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 1926 27-01-1945 2
436 ŁUKIJAN DYMITR JANOW. ЛУКЬЯН ДМИТРИЙ ЯНОВИЧ 1901   26
437 ŁUKJANOW ALEKSIEJ JAKOWLEWICZ ЛУКЬЯНОВ АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 1908 1945-02-17 50
438 ŁUKIANOW DYMITRIJ IWANOWICZ ЛУКЬЯНОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 1901 1945-01-25 20
439 ŁUPAJEW DYMITR ADAMOW. ЛУПАЕВ ДМИТРИЙ АДАМОВИЧ     69
440 ŁUCZKIN ALEKSANDR AFANASJEWICZ ЛУЧКИН АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВИЧ 1898 1945-01-22 15
441 ŁYSIENKO JEFIM JEFIMOWICZ ЛЫСЕНКО ЕФИМ ЕФИМОВИЧ 1904 1945-02-16 50
442 LNIANOŁ WASYL KONSTANTYNOW. ЛЬНЯНОВ ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ     51
443 LUBIANCEW K.A. ЛЮБЯНЦЕВ К.А.     13
444 MADZIEJEW N.D. МАДЕЕВ Н.Д.     28
445 MAZUROW IGNAT AFANASJEWICZ МАЗУРОВ ИГНАТ АФАНАСЬЕВИЧ   1945-02-20 50
446 MAJKOWSKIJ IWAN SIERGIEJEWICZ МАЙКОВСКИЙ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 1912 1945-01-25 50
447 MAKATERŻIN IWAN МАКАТЕРЗИН ИВАН     8
448 MAKUO PIOTR ZACHAROW. МАКУО ПЕТР ЗАХАРОВИЧ     18
449 MAŁASZIENKO ANDRIEJ JEWDOKIMOWICZ МАЛАШЕНКО АНДРЕЙ ЕВДОКИМОВИЧ 1900 1945-01-23 54
450 MAŁWECZEŁ ADAM ANDRZEJEW. МАЛВЕЧЕВ АДАМ АНДРЕЕВИЧ     72
451 MAŁOW MICHAIŁ IWANOWICZ МАЛОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 1910 1945-01-19 6
452 MAŁOW MICHAIŁ IWANOWICZ МАЛОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 1910 1945-01-19 8
453 MAŁYSZEW WALENTIN KONSTANTINOWICZ МАЛЫШЕВ ВАЛЕНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ 1925 1945-03-12 66
454 MAŁSZCZENKO ANDRZEJ МАЛЬЧЕНКО АНДРЕЙ     8
455 MANSZURESTAŁ JURIJ PAWŁOW. МАНШУРЕСТОВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ     71
456 MARKON JAN МАРКОН ЯН     19
457 MARTYNIUK ALEKSANDER ALEKSIEJEWICZ МАРТЫНЮК АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 1909 1945-01-21 3
458 MARTYSIEWICZ KONSTANTIN FIEDOROWICZ МАРТЫСЕВИЧ КОНСТАНТИН ФЕДОРОВИЧ 1909 1945-03-02 7
459 MARTJUSZOW FEOFIST SEWŁAMPIJEW. МАРТЮШОВ ФЕОКТИСТ ЕВЛАМПИЕВИЧ 1926 1945-01-20 3
460 MARYNCZUK B.S. МАРЫНЧУК Б.С.     29
461 MARIAKOŁ MIKOŁAJ ANDRZEJEW. МАРЯКОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ     71
462 MASLENNIKOW ALEKSANDR PIETROWICZ МАСЛЕННИКОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 1902 04.03.1945 22
463 MATTWIEJENKO ALEKSANDER NIKOŁAJEWICZ МАТВЕЕНКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 1926 1945-01-28 8
464 MACZNAJ J.A. МАЧНАЙ Я.А.     29
465 MASZENIUK T. МАШЕНЮК Т.     47
466 NIEDZWIEDZIOW MICHAŁ FIEDOROW. МЕДВЕДЕВ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ     18
467 MIEDZWIEDZIEW T.I. МЕДВЕДЕВ Т.И.     28
468 MIEDWIED STIEPAN WIKTOROWICZ МЕДВЕДЬ СТЕПАН ВИКТОРОВИЧ 1897 1945-03-03 37
469 MIELNIK MICHAŁ GAWŁOW. МЕЛЬНИК МИХАИЛ ГАВРИЛОВИЧ     18
470 MIELNIKOW ALEKSANDR JAKOWLEWICZ МЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНЛДР ЯКОВЛЕВИЧ 1913 1945-02-12 50
471 MIELNICZUK ALEKSIEJ DEMJANOWICZ МЕЛЬНИЧУК АЛЕКСЕЙ ДЕМЬЯНОВИЧ 1924 1945-02-13 2
472 MENIUKOŁ DYMITR МЕНЮКОВ ДМИТРИЙ     71
473 MIERKUŁOW N.G. МЕРКУЛОВ Н.Г.     28
474 MIERCAŁOW ALEKS. ILICZ МЕРЦАЛОВ АЛЕКС. ИЛЬИЧ     18
475 MIKAMBIJEW G. МИКАМБИЕВ Г.     28
476 MIKISZKIN A,J. МИКИШКИН А.Я.     28
477 MILNIK ŁUKASZ МИЛЬНИК ЛУКАШ     19
478 MIRONOW NIKOŁAJ PIETROWICZ МИРОНОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 1910 1945-02-05 50
479 MIRSKAJ ILIA МИРСКОЙ ИЛЬЯ     28
480 MISALEWICZ МИСАЛЕВИЧ 1923 1945 16
481 MISCINKO ALEKSANDER МИСЦИНКО АЛЕКСАНДР     19
482 MISIUK WŁODZIMIR JOSIFOW. МИСЮК ВЛАДИМИР ИОСИФОВИЧ     3
483 MITRAJEW IWAN JEFIMOWICZ МИТРАЕВ ИВАН ЕФИМОВИЧ 1912 1945-01-20 8
484 MICHAJENER STEFAN DANIŁOW. МИХАЕНЕР СТЕФАН ДАНИЛОВИЧ     18
485 MICHAJŁOW EUGENIUSZ IWANOW. МИХАЙЛОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ 1888 1945 69
486 MICHAJŁOW I.S.P. МИХАЙЛОВ И.С.П.     13
487 MODLALIJEW A. МОДЛЯЛИЕВ А.     28
488 MOŁOCZNIKOW MIKOŁAJ MICHAŁOW. МОЛОЧНИКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ     51
489 MONASTYRIENKO MICHŁ MANAIŁOWICZ МОНАСТЫРЕНКО МИХАИЛ МАНУИЛОВИЧ 1919 1945-01-27 2
490 MONOSOW IGNAT WASILJEWICZ МОНОСОВ ИГНАТ ВАСИЛЬЕВИЧ 1903 1945-02-22 74
491 MONTE-KRISTO JURIJ PAWŁOWICZ МОНТЕ-КРИСТО ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ 1919 1945-03-30 41
492 MORGUNOW WASILIJ IWANOWICZ МОРГУНОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 1902 1945-02-20 74
493 MORINIEC FIEDOR ROMANOWICZ МОРИНЕЦ ФЕДОР РОМАНОВИЧ 1920 1945-01-21 50
494 MOROZOW OLEK ALEKSANDROWICZ МОРОЗОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ 1925 1945-01-25 50
495 MOROZOWSKIJ NIKOŁAJ ZACHAROWICZ МОРОЗОВСКИЙ НИКОЛАЙ ЗАХАРОВИЧ 1913 1945-03-05 18
496 MOSKALEW MAKSIM JEGOROWICZ МОСКАЛЕВ МАКСИМ ЕГОРОВИЧ 1905 1945-01-26 53
497 MOSZENIUK DMITRIJ TYMOFIEJEWICZ МОШЕНЮК ДМИТРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 1901 1945-02-20 50
498 MUNTIAN PIETR GIEORGIJEWICZ МУНТЯН ПЕТР ГЕОРГИЕВИЧ 1903 1945-02-01 18
499 MUSTOFAJEW ZIJAT МУСТОФАЕВ ЗИЯТ 1911 1945-01-24 50
500 MUCHA DANIEL AFANASJEW. МУХА ДАНИИЛ АФАНАСЬЕВИЧ 1910 1945-09-09 13
501 MUCHAMIEDOW BIERDY МУХАМЕДОВ БЕРДЫ 1916 1945-01-25 50
502 NAZARENKO НАЗАРЕНКО     47
503 NAZAROW (ARTUR) ALEKSANDER SIEMIEN0W. НАЗАРОВ АРТУР (АЛЕКСАНДР) СЕМЕНОВИЧ     43 (63)
504 HAJKIŁ SEMEN IWANOW. НАЙКИЛ СЕМЕН ИВАНОВИЧ     74
505 NAJMARK (NEJMARK( ROMAN ALEKSANDROW. НАЙМАР (НЕЙМАРК) РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ   1945-01-27 3
506 NEZLER LEONARD MOJSIEJEW. НЕЗЛЕР ЛЕОНАРД МОИСЕЕВИЧ     43
507 NIECZUNAJEW LEONID FEOKTISTOWICZ НЕЧУНАЕВ ЛЕОНИД ФЕОКТИСТОВИЧ 1898 1945-01-21 54
508 NIKITIENKO DMITRIJ PIMIENOWICZ НИКИТЕНКО ДМИТРИЙ ПИМЕНОВИЧ 1915 1945-01-30 19
509 NIKICIN WASILIJ НИКИТИН ВАСИЛИЙ     19
510 NIKITIN IWAN N. НИКИТИН ИВАН Н.     47
511 NIKITIN TIMOFIEJ GRIGORJEWICZ НИКИТИН ТИМОФЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 1911 1945-02-19 6
512 NIKITKOW PIETR ŁUKICZ НИКИТКОВ ПЕТР ЛУКИЧ 1920 1945-01-31 8
513 MIKOŁAJEW PAWEŁ MIKOŁAJEW. НИКОЛАЕВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ     69
514 MIKOŁAJ G. НИКОЛАЙ Г.     30
515 NYKOŁAISZYN NA НИКОЛАЙШИН Н.А.   1945-05-11 9
516 NIKOLIUK WASILIJ FIEDOROWICZ НИКОЛЮК ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 1899 31-01-1945 41
517 NOWIK ANATALIA НОВИК НАТАЛИЯ     74
518 NOWIKOW ILJA IWANOWICZ НОВИКОВ ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ 1924 1945-02-25 74
519 NOWYKOŁ SEGIEJUSZ DYMITROW. НОВИКОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ     74
520 NOBOZYŁOW WASYL IWANOW. НОВОЖИЛОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ     72
521 NOGATUROW J.A. НОГАТУРОВ Я.А.     28
522 NOGACZEW WŁADIMIR GRIGORJEWICZ НОГАЧЕВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 1926 1945-01-25 47
523 NOKU WŁODZIMIERZ SAWICZ НОКУ ВЛАДИМИР САВВИЧ     18
524 NOSAN WŁADIMIR AKSIENTJEWICZ НОСАН ВЛАДИМИР АКСЕНТЬЕВИЧ 1902 1945-01-25 2
525 OARECZUK B.M. ОАРЕЧУК Б.М.     47
526 OWCZYNIN P. ОВЧИНИН П.   1945-04-05 47
527 OWCZYNSUKOW IGOR ОВЧИННИКОВ ИГОРЬ     8
528 OLIESIEJUK GRIGORIJ JAKOWLEWICZ ОЛЕСЕЮК ГРИГОРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 1916 23-01-1945 47
529 OLESIEJUK FIEDOR SIERGIEJEWICZ ОЛЕСЕЮК ФЕДОР СЕРГЕЕВИЧ 1906 11-02-1945 22
530 OLOSIJUK GRIGORIJ JAKOWLEWICZ ОЛОСИЮК ГРИГОРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 1916 1945-01-23 50
531 OPOJCEW PAWEŁ MAKSIMOWICZ ОПОЙЦЕВ ПАВЕЛ МАКСИМОВИЧ   1945-01-25 7
532 OREBIEC SIEMIEN ILIEWICZ ОРЕБЕЦ СЕМЕН ИЛЕВИЧ 1903 1945-02-01 13
533 ORLOW WASILIJ FIEDOROWICZ ОРЛОВ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 1924 1945-01-30 47
534 OSKIRKO WASILIJ FILLIPPOWICZ ОСКИРКО ВАСИЛИЙ ФИЛЛИППОВИЧ 1910 12.02.1945 43
535 OSMAKOW PIETR JAKOWLEWICZ ОСМАКОВ ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ 1926 25.01.1945 2
536 OSTAPCZUK IPAT MOJSIEJEWICZ ОСТАПЧУК ИПАТ МОИСЕЕВИЧ   1945-01-23 19
537 OSTRIK JEFIM ANTONOWICZ ОСТРИК ЕФИМ АНТОНОВИЧ 1907 1945-01-22 50
538 ODWAŻNY IGOR ОТВАЖНЫЙ ИГОРЬ   1945-02-15 45
539 OCZIERIEDNOJ FIEDOR SIEMIENOWICZ ОЧЕРЕДНОЙ ФЕДОР СЕМЕНОВИЧ 1905 1945-02-16 74
540 PAWŁOW W.I. ПАВЛОВ В.И.     47
541 PAŁUCKA KONSTANTY ПАЛУЦКА КОСНТАНТИН     71
542 PAŁUCZENKO IWAN ПАЛУЧЕНКО ИВАН   1945-02-17 9
543 PALCZIK IWAN JAKOWKEWICZ ПАЛЬЧИК ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 1906 1945-02-12 74
544 PANIECHYDYN MIKOŁAJ ПАНЕХИДИН НИКОЛАЙ     8
545 PANCZENKO MICHAIŁ MARKOWICZ ПАНЧЕНКО МИХАИЛ МАРКОВИЧ 1926 1945-02-18 74
546 PAPA MICHAŁ ПАПА МИХАИЛ     63
547 PAPŁYLUK PAWEŁ PIOTROW. ПАПРЫЛЮК ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ     72
548 PAPUSCINSKI MIKOŁAJ IWANOW. ПАПУСТИНСКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ     41
549 PARASZCZENKO GABRIEL STEFANOW. ПАРАЩЕНКО ГАВРИИЛ СТЕФАНОВИЧ     44
550 PARFIENOW KUPRIJAN POLIKARPOWICZ ПАРФЕНОВ КУПРИЯН ПОЛИКАРПОВИЧ 1924 1945-01-21 2
551 PARCHOMIEJ SIDOR TROFIMOWICZ ПАРХОМЕЙ СИДОР ТРОФИМОВИЧ 1920 1945-01-30 54
552 PASIECZNIK IWAN MICHAJŁOWICZ ПАСЕЧНИК ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 1914 1945-02-07 50
553 PATRIKIOS CHRISTOFOR IWANOWICZ ПАТРИКОС ХРИСТОФОР ИВАНОВИЧ   1945-01-30 32
554 PATROSZKO DANIŁ IWANOWICZ ПАТРОШКО ДАНИИЛ ИВАНОВИЧ 1911 1945-01-23 50
555 PACUK ALEKSIEJ PIETROWICZ ПАЦУК АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 1909 1945-01-23 50
556 PEPO WASILIJ ПЕПО ВАСИЛИЙ     19
557 PIERIEPIEŁKIN MICHAIŁ PIETROWICZ ПЕРЕПЕЛКИН МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 1926 1945-01-20 8
558 PIERSZYN SIERGIEJ FILIPPOWICZ ПЕРШИН СЕРГЕЙ ФИЛИППОВИЧ 1907 1945-02-09 50
559 PESERAN GRZEGORZ ELJASZ ПЕСЕРАН ГРИГОРИЙ ЭЛИАШЕВИЧ     72
560 PIETAJKIN JAKOW PIETROWICZ ПЕТАЙКИН ЯКОВ ПЕТРОВИЧ 1907 1945-01-23 50
561 PIETRIENKO NIKOŁAJ IWANOWICZ ПЕТРЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 1899 1945-01-23 54
562 PETRENKO SEMEN N. ПЕТРЕНКО СЕМЕН Н.     47
563 PETROW W.M. ПЕТРОВ В.М.     47
564 PIETROW WIKTOR WŁADIMIROWICZ ПЕТРОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ 1925 1945-02-21 74
565 PIETROW JAKOW KUŹMICZ ПЕТРОВ ЯКОВ КУЗЬМИЧ 1918 1945-01-29 54
566 PIETROW WŁADIMIR IWANOWICZ ПЕТРОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 1923 27.01.1945 3
567 PIETROLIN DMITRIJ NIKOŁAJEWICZ ПЕТРОЛИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 1914 1945-02-02 74
568 PIETRUKIKOWICZ N.M. ПЕТРУКИКОВИЧ Н.М.     28
569 PIGARIEW MICHAIŁ TIMOFIEJEWICZ ПИГАРЕВ МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ 1899 1945-01-23 50
570 PIŁAT JAN GRZEGORZEW. ПИЛАТ ЯН ГРИГОРЬЕВИЧ     41
571 PŁASKA L.N. ПЛАСКА Л.Н.     47
572 PŁOTNIKOW DMITRIJ IWANOWICZ ПЛОТНИКОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 1909 1945-01-30 54
573 PŁUŻNICKIJ JEFIM PIETROWICZ ПЛУЖНИЦКИЙ ЕФИМ ПЕТРОВИЧ 1898 1945-01-23 50
574 PODOPYN WŁADYMIR WASYLEW. ПОДОРИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ     71
575 POŻETULIN WŁADIMIR NIKOŁAJEWICZ ПОЖЕТУЛИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 1925 1945-01-29 32
576 POKIDKA WASILIJ FILIPPOWICZ ПОКИДКА ВАСИЛИЙ ФИЛИППОВИЧ 1905 1945-01-23 50
577 POLEWK JOSIF GRIGORIEWICZ ПОЛЕВИК ИОСИФ ГРИГОРЬЕВИЧ 1908 1945-01-28 2
578 POLEWOJ JOSIF GRIGORIEWICZ ПОЛЕВОЙ ИОСИФ ГРИГОРЬЕВИЧ 1916 1945-01-28 15
579 POLESZCZUK MAKAR ПОЛЕЩУК МАКАР     6
580 POŁOW PIOTR ALEKSANDROW. ПОЛОВ ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ     22
581 POLAKOW W. ПОЛЯКОВ В.   1945-03-18 47
582 POLAKOW MICHAIŁ NIKOŁAJEWICZ ПОЛЯКОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 1926 1945-02-22 74
583 POLAKOW N.A. ПОЛЯКОВ Н.А.     29
584 POLAKOWNIKOW WASILI ANDRIEJEW. ПОЛЯКОВНИКОВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ     18
585 POLANSKICH IWAN JAKOWLEWICZ ПОЛЯНСКИХ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 1922 1945-03-01 22
586 POPOW WASILIJ PIETROWICZ ПОПОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 1913 1945-02-16 74
587 POPOW NIKOŁAJ TIERIENTJEWICZ ПОПОВ НИКОЛАЙ ТЕРЕНТЬЕВИЧ 1923 1945-02-18 74
588 PORTIENKOW STIEPAN MICHAJŁOWICZ ПОРТЕНКОВ СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ 1916 1945-01-26 2
589 POSTREŁOW HT. ПОСТРЕЛОВ Х.Т.   1945-02-12 9
590 POTAPOW IWAN IWANOWICZ ПОТАПОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 1915 1945-01-30 19
591 POTASOW AMROTAZY TROFIMOW. ПОТАСОВ АМВРОСИЙ ТРОФИМОВИЧ     13
592 POTONUWICZ IWAN ПОТОНУВИЧ ИВАН 1924 1945-02-01 16
593 POTYJ MICHAŁ ПОТЫЙ МИХАИЛ     71
594 PRYZYNIN PIOTR ALEKSIEJEWICZ ПРИЗЫНИН ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ 1902 1945-01-23 3
595 PROBITYJ MAKSIM MIRONOWICZ ПРОБИТЫЙ МАКСИМ МИРОНОВИЧ 1909 1945-04-21 9
596 PROKOŁOWICZ ПРОКОЛОВИЧ     29
597 PROKOPIEJ ANTON PAWŁOWICZ ПРОКОПЕЙ АНТОН ПАВЛОВИЧ 1922 1945-01-23 54
598 PROSWIETOZ W.P. ПРОСВЕТОВ В.П.     9
599 PRUŻININ PIETR ПРУЖИНИН ПЕТР 1902 1945-01-23 9

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-10-31
Data publikacji:2017-10-31
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2626