Regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych w Olsztynie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Załącznik
do uchwały Nr XV/216/11
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 27 września 2011 roku

 

REGULAMIN

korzystania z cmentarzy komunalnych w Olsztynie


Treść regulaminu

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Pochówki
 3. Urządzanie kwater grzebalnych – grobów i ich utrzymanie
 4. Pochówki – pogrzeby osób szczególnie zasłużonych
 5. Prawo do grobu
 6. Ekshumacja
 7. Postępowanie ze szczątkami pooperacyjnymi i innymi pochodzenia ludzkiego
 8. Zasady świadczenia usług kamieniarskich, remontowo- budowlanych na terenie cmentarzy
 9. Wjazdy na cmentarz
 10. Postanowienia porządkowe
 11. Opłaty
 12. Postanowienia końcowe


Olsztyn, Sierpień 2011
 

 1. Postanowienia ogólne.

§ 1

Cmentarze komunalne w Olsztynie stanowią mienie Gminy Olsztyn i są zarządzane przez samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Zakład Cmentarzy Komunalnych z siedzibą w Olsztynie przy ul. Poprzecznej 9B, zwany w dalszej części regulaminu ZCK.

§ 2

Cmentarzami komunalnymi są:

a)   Cmentarz komunalny przy ul. Poprzecznej 9B,
b)   Cmentarz komunalny przy ul. Wadąskiej 11 koło Dywit. 

§ 3

Cmentarze komunalne są:

a)   miejscem pochówku osób zmarłych bez względu na ich narodowość, wyznanie, światopogląd i pochodzenie społeczne,
b)   szczególnymi obiektami użyteczności publicznej powszechnie dostępnymi dla wszystkich bez wyjątku.

§ 4

Cmentarz jako miejsce spoczynku osób zmarłych jest miejscem pamięci i wymaga szczególnej troski i opieki osób przebywających na cmentarzach. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku - należnych zmarłym.

§ 5

Cmentarze utrzymywane są jako tereny zielone o założeniu parkowym, a znajdujące się na nich drzewa, krzewy, trawniki, kwiaty itp. podlegają ochronie przed zniszczeniem.

§ 6

Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie i w jego otoczeniu oraz zabezpieczenie lub ubezpieczenie elementów nagrobka spoczywa na osobie opiekującej się grobem.

§ 7

 1. Cmentarze otwarte są codziennie, w okresie od 01 kwietnia do 30 września w godzinach od 700 do 2100, a w okresie od 01 października do 31 marca w godzinach od 700 do 1900.
 2. Ceremonie pogrzebowe odbywają się w dni powszednie, w godzinach od 800 do 1700. Do przeprowadzenia ceremonii pogrzebowych uprawnione są podmioty gospodarcze, prowadzące działalność w zakresie usług pogrzebowych i pokrewnych, które się tego podejmą na wniosek lub za zgodą osoby uprawnionej do pochowania osoby zmarłej.
 3. Administracja ZCK, gdzie są dopełniane wszystkie formalności związane z obsługą ludności mieści, się przy ul. Poprzecznej 9B, a biuro ZCK czynne jest:
  a)   w poniedziałek od 700 - do 1600,
  b)   od wtorku do piątku od 700 - do 1500.
 4. Dyrektor ZCK przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 1400 - 1600, a upoważnieni pracownicy codziennie od 700 do 1500.
   
 1. Pochówki

§ 8

Prawo do pochowania zwłok osoby zmarłej przysługuje krewnym zmarłego, organom wojskowym, państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym oraz osobom, które się do tego dobrowolnie zobowiążą.

§ 9

Pogrzeby na koszt gminy oraz dofinansowywane przez gminę, mogą odbywać się i być organizowane wyłącznie za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie.

§ 10

Do pochowania zwłok, szczątków i prochów wymagane są następujące dokumenty:

a)   karta zgonu zawierająca adnotację Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.
b)   zezwolenie prokuratora na pochowania w przypadkach, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo,
c)   pisemna zgoda właściwego gestora - dysponenta kwaterą grzebalną, wydzieloną dla osób zasłużonych kwaterą gestorską.

§ 11

Karty zgonu i inne dokumenty wystawione za granicą w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W biurze ZCK składa się dokumenty przetłumaczone.

§ 12

W przypadku zamiaru pochowania zwłok w grobie istniejącym niezbędna jest zgoda osoby posiadającej prawo do dysponowania tym grobem.

§ 13

W ZCK prowadzona jest papierowa i komputerowa ewidencja zmarłych pochowanych na cmentarzach komunalnych, ewidencja grobów zarezerwowanych oraz ewidencja grobów płodów dzieci martwo urodzonych.

§ 14

Jeżeli pochowanie do istniejącego grobu mogłoby spowodować poważne uszkodzenie drzewa, kierownik cmentarza wskazuje inne miejsce pochówku na tym samym cmentarzu.

§ 15

 1. Osoba lub instytucja uprawniona do pochowania zwłok zobowiązana jest do:
  a)   złożenia w biurze ZCK dokumentów, o których mowa w § 10,
  b)   uzgodnienia z zarządcą cmentarza miejsca złożenia zwłok lub szczątków,
  c)   wniesienia obowiązujących opłat za korzystanie z cmentarzy i z usług wykonywanych przez ZCK.
 2. W imieniu osoby lub instytucji uprawnionej do pochowania zwłok lub szczątków, stronę formalną w pełnym zakresie może dopełnić upoważniony przez te osoby zakład usług pogrzebowych.

§ 16

Zakład pogrzebowy organizujący uroczystości pogrzebowe zobowiązany jest do:

a)   okazania ZCK upoważnienia osoby uprawnionej do pochowania zwłok osoby zmarłej, zawierającego zakres zlecenia,
b)   uzgodnienia z ZCK daty i godziny planowanego pochówku, (ekshumacji) oraz korzystania z Miejskiego Domu Przedpogrzebowego (kaplica, chłodnia),
c)   uporządkowania terenu wokół miejsca pochówku po wykonaniu usługi.

§ 17

Wykonanie czynności pogrzebowych na cmentarzu wymaga zgłoszenia do ZCK co najmniej na 1 dzień przed terminem pochówku.
 

 1. Urządzanie kwater grzebalnych – grobów i ich utrzymanie

§ 18

Dyrektor ZCK jest dysponentem wszystkich miejsc grzebalnych, pod wszystkie kategorie grobów z wyjątkiem tych, które pozostają w wyłącznej dyspozycji Prezydenta Olsztyna.

§ 19

Na podstawie planu zagospodarowania cmentarza sporządzany jest szczegółowy plan rozmieszczenia kwater grzebalnych, na których urządzane są następujące groby:

a)   ziemne dla dzieci do lat 6,
b)   groby ziemne pojedyncze, jednopoziomowe – na jedną trumnę (bez prawa rezerwacji dodatkowych miejsc),
c)   groby ziemne pojedyncze, na dwie i więcej trumien w głąb,
d)   groby murowane wielomiejscowe o kilku poziomach w głąb i obok siebie,
e)   groby urnowe ziemne i murowane, jedno i wielournowe,
f)   nisze urnowe murowane w kolumbarium.

§ 20

Wszelka zabudowa grobu tj. łączna powierzchnia nagrobka, rabatki kwiatowej, ławki, itp. nie może przekroczyć opłaconej powierzchni danego grobu. Odstępy - przejścia między grobami są ciągami komunikacyjnymi i nie mogą być samowolnie – bez zgody kierownika cmentarza zabudowywane.

§ 21

Przekształcenie grobu ziemnego w grób murowany może nastąpić tylko za zgodą dyrektora ZCK, w oparciu o wyrażoną w formie pisemnej prośbę dysponenta grobu, o ile pozwalają na to warunki terenowe (gruntowe).

§ 22

Na cmentarzu przy ul. Wadąskiej koło Dywit dopuszcza się rezerwację miejsc pod groby za życia.

§ 23

Na cmentarzu przy ul. Poprzecznej pochówki są możliwe w formie dochowań do grobów istniejących oraz w miejscach po grobach zlikwidowanych, z których szczątki zostały ekshumowane. O miejsce grzebalne na tym cmentarzu mogą się ubiegać przede wszystkim te rodziny, które mają pochowanych tu swoich krewnych lub dysponują miejscami wcześniej zarezerwowanymi i grobami rodzinnymi.

§ 24

Przyjęcie zwłok lub szczątków do pochowania w istniejącym grobie jest możliwe po ustaleniu, że:

a)   osoba uprawniona do pochowania posiada prawo do wskazanego grobu na podstawie złożonego przez nią oświadczenia,
b)   brak jest przeszkód formalnych i technicznych do użycia tego grobu do pochowania po wniesieniu obowiązującej opłaty.

§ 25

 1. Raz na dwa lata (w latach parzystych) odbywa się komisyjny przegląd grobów starszych niż 20 lat, co do których nie wniesiono żadnych zastrzeżeń i za które nie wznowiono opłaty na następne 20 lat.
 2. Zadaniem komisji jest  kwalifikowanie grobów do likwidacji. Komisja sporządza protokół oględzin grobu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu.
 3. Komisję powołuje Dyrektor ZCK.

§ 26

Informacje o dokonanym przeglądzie grobów są umieszczane w prasie regionalnej i na tablicach ogłoszeniowych cmentarzy na 3 miesiące przed fizycznym ich likwidowaniem. Jeżeli w tym okresie nie zostanie wniesione zastrzeżenie oraz należna opłata, grób zostanie zlikwidowany poprzez pochowanie w nim innego zmarłego.

§ 27

Protokoły likwidacji grobów przechowuje się przez okres 10 lat.

§ 28

Szczątki ludzkie z likwidowanego grobu na prośbę osoby uprawnionej do pochowania zwłok pozostają w tym samym grobie na najniższym poziomie lub w innym przypadku są przenoszone do ossarium.
 

 1. Pochówki – pogrzeby osób szczególnie zasłużonych

§ 29

 1. Pochowanie osób zasłużonych wobec Państwa, społeczeństwa oraz regionu warmińsko – mazurskiego, Miasta Olsztyna itp., na olsztyńskich cmentarzach komunalnych w alejach dla zasłużonych, może nastąpić za zgodą prezydenta Olsztyna lub z jego inicjatywy i na zasadach przez niego określonych.
 2. Wnioskodawcami mogą być:
  a)   organy państwowe, samorządowe, organizacje społeczne i zawodowe,
  b)   osoby prywatne działające osobiście lub za pośrednictwem organów państwowych, samorządowych, organizacji społecznych i zawodowych.

§ 30

Prezydent Olsztyna rozpatruje wnioski osób, o których mowa w § 29 ust. 2, biorąc pod uwagę:

a)   zasługi osoby zmarłej dla Polski,
b)   zasługi osoby zmarłej dla Olsztyna, Warmii i Mazur,
c)   nadane osobie zmarłej odznaczenia państwowe,
d)   udział osoby zmarłej w walkach zbrojnych o wolność, niepodległość i niezależność Polski,
e)   inne wyróżnienia honorowe, branżowe itp., dokumentujące zasługi osoby zmarłej dla Polski, regionu i Olsztyna.

§ 31

Do wniosków, o których mowa w § 29powinny być załączone dokumenty potwierdzające zasługi, nadane odznaczenia, udział w walkach zbrojnych, nadane wyróżnienia, o których mowa w § 30.

§ 32

Wnioski w sprawie pogrzebów osób zasłużonych składa się w formie pisemnej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.

§ 33

W każdym przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, zgoda na pochowanie wyrażana jest w formie pisemnej i kierowana do ZCK.

§ 34

 1. Prezydent Olsztyna z urzędu może podjąć decyzję o pochowaniu osoby zasłużonej na koszt Miasta.
 2. Wszelkie wnioski w imieniu Prezydenta Olsztyna przygotowuje Wydział Administracyjno – Gospodarczy Urzędu Miasta, który zawiera także umowy na usługi związane z pogrzebem osoby zasłużonej.

§ 35

 1. Koszty pogrzebu obejmują:
  a)   wydatki związane z urządzeniem ceremoniału pogrzebowego,
  b)   opłatę za miejsce grzebalne,
  c)   wykonanie grobu ziemnego lub murowanego,
  d)   wybudowanie nagrobka.
 2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pokrywane są przez wnioskodawców lub rodzinę zmarłego.

§ 36

Przy wyznaczaniu miejsca pochowania, wyborze właściwego ceremoniału pogrzebowego oraz budowie grobu i nagrobka należy w miarę możliwości uwzględnić życzenia najbliższej rodziny zmarłego, w granicach optymalnych kosztów.

§ 37

Każde kolejne dochowanie do grobu osoby zasłużonej i ponowne użycie tego grobu może nastąpić na ogólnie określonych zasadach dla pozostałych grobów.

§ 38

Kwatery, sektory i aleje dla osób zasłużonych przeznaczone są wyłącznie pod pochówki bieżące bez możliwości rezerwacji w nich miejsca za życia.

§ 39

Prezydent Miasta Olsztyna może oddać do dyspozycji organizacjom lub instytucjom (gestorom), na ich wniosek wydzielone kwatery grzebalne.

§ 40

Gestorzy dysponują przydzielonymi miejscami grzebalnymi z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu.

§ 41

Niewykorzystanymi gestorskimi miejscami grzebalnymi dysponuje dyrektor ZCK.
 

 1. Prawo do grobu

§ 42

 1. Groby ziemne mają zagwarantowaną nienaruszalność przez dwadzieścia lat i przed upływem tego okresu nie mogą być użyte do ponownego pochówku, z wyjątkiem dochowania urny zawierającej szczątki ludzkie powstałe w wyniku spopielenia zwłok.
 2. Do grobów murowanych dochowanie jest możliwe w każdym czasie pod warunkiem, że są w nim wolne nisze – miejsca na złożenie trumny lub urny.

§ 43

 1. Po upływie lat 20-tu ponowne użycie grobu do pochowania lub jego likwidacja nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę taką jak za pochowanie. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych 20 lat i może być odnowione.
 2. Po 20 latach od założenia grobu dopuszcza się wnoszenie opłat za zachowanie grobu i prawa do grobu na krótsze okresy niż 20 lat (10-cio i 5-cio letnie), jeżeli osoba uprawniona do grobu pozostaje w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.
 3. Nie wniesienie zastrzeżenia wraz z opłatą, przeciwko użyciu grobu do ponownego chowania lub jego likwidacji,  powoduje wygaśnięcie prawa do grobu. Miejscem po zlikwidowanym grobie dysponuje dyrektor ZCK.
 4. Wnoszenie zastrzeżeń i opłat na kolejne okresy spoczywa na krewnych zmarłego.
 5. Wygasłe prawo do grobu można przywrócić w dowolnym terminie wnosząc zastrzeżenie i właściwą opłatę liczoną wstecz tj. od daty upływu ważności poprzedniej opłaty, o ile grób nie został użyty do ponownego pochówku lub zlikwidowany.
 6. ZCK nie ma obowiązku poszukiwania osób, które mogą zgłosić zastrzeżenia i uregulować opłatę.
   
 1. Ekshumacja

§ 44

 1. Ekshumacja - wydobycie z grobu zwłok lub szczątków — może być dokonana:
  a)   na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego,
  b)   na polecenie prokuratury lub sądu.
 2. Przy ekshumacji powinny być zachowane warunki określone przez właściwego powiatowego inspektora sanitarnego.
 3. Przy ekshumacji nie mogą być obecne osoby postronne.
 4. W związku z ekshumacją grób ulega likwidacji, a uzyskanym wolnym miejscem dysponuje dyrektor ZCK.
 5. Osobom uprawnionym i opiekunom grobu przysługuje zwrot nadpłaconej kwoty wynikający z tytułu niepełnego wykorzystania opłaty 20 letniej – proporcjonalnie do długości okresu istnienia grobu.
   
 1. Postępowanie ze szczątkami pooperacyjnymi i innymi pochodzenia ludzkiego.

§ 45

Szczątki pochodzące od zwłok już pochowanych, powinny być złożone do grobu, w którym zostały pochowane zwłoki.

§ 46

Do pochowania różnych szczątków pooperacyjnych wymagane jest zestawienie - wykaz szczątków, zawierające datę wydania przez placówkę służby zdrowia i czytelny podpis osoby wydającej szczątki.

§ 47

 1. Chowanie szczątków ludzkich powinno odbywać się z zachowaniem powagi i szacunku należnego zmarłym.
 2. Kierownik cmentarza zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji pochowanych szczątków.

§ 48

Pooperacyjne szczątki ludzkie chowane są na cmentarzu w miejscu na ten cel wyznaczonym.
 

 1. Zasady świadczenia usług kamieniarskich i budowlanych na terenie cmentarzy.

§ 49

 1. Usługi kamieniarskie i budowlane przy budowie grobów na rzecz ludności mogą wykonywać podmioty gospodarcze posiadające wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców i po zgłoszeniu w ZCK zamiaru wykonywania usługi.
 2. Wykonawca usługi ma obowiązek przedłożenia ZCK aktualnych dokumentów rejestrowych, o których mowa w ust. 1 i okazania ważnej polisy OC  z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 50

Wykonawca usług kamieniarskich i budowlanych zobowiązany jest do:

 1. okazania ZCK zlecenia wykonania usługi przez osobę posiadającą prawo do dysponowania grobem,
 2. dopełnienia strony formalnej, w granicach posiadanych pełnomocnictw, przed przystąpieniem do wykonania robót,
 3. wniesienia opłaty za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych,
 4. uporządkowania terenu i zgłoszenia zakończenia prac,
 5. zapewnienia porządku, czystości i estetyki terenu przez cały czas wykonywania robót,
 6. przygotowywania zapraw murarskich w specjalnych pojemnikach – kastrach murarskich, lub np. na plandekach.
 7. ustawienia tabliczki firmowej wykonawcy w rejonie prowadzonych robót przed przystąpieniem do realizacji zadania,
 8. zabezpieczenia sąsiednich grobów,
 9. zabezpieczenia wykopu poprzez właściwe wygrodzenie, oznakowanie i szczelne zasłonięcie,
 10. składowania wydobytej ziemi w miejsce wskazane przez kierownika cmentarza, (obowiązuje zakaz składowania ziemi „na okład”),
 11. zabezpieczenia szczątków ludzkich, resztek trumien itp. napotkanych w czasie kopania grobu.

§ 51

Do robót ziemnych, budowlanych, kamieniarskich i innych zalicza się:

a)   wykonywanie wykopów pod groby ziemne i murowane oraz zasypywanie grobów ziemnych,
b)   budowa grobów murowanych,
c)   budowa i ustawianie nagrobków,
d)   przebudowa, remont i renowacja zabudowy grobu,
e)   utwardzenie gruntu wokół grobu, ustawienie ławki, urządzenie rabatki kwiatowej, itp.

§ 52

Prace kamieniarskie i remontowo-budowlane mogą być wykonywane w dni powszednie w godzinach otwarcia cmentarzy natomiast niezbędny sprzęt i materiały mogą być wwożone na teren cmentarzy w dni powszednie w godzinach od 800 do 1500.

§ 53

 1. Przekazanie wykonawcy przez kierownika cmentarza terenu, na którym będą prowadzone roboty następuje w formie pisemnej za protokołem wytyczenia miejsca i przekazania terenu do prowadzenia robót, którego wzór stanowi załącznik nr 3.
 2. Do wjazdu na teren cmentarzy, w celu wwiezienia niezbędnego sprzętu i materiałów budowlanych, dopuszcza się pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 1,5 tony.
 3. Warunkiem przekazania wykonawcy terenu, na którym będą prowadzone roboty jest wniesienie do kasy ZCK obowiązujących opłat.
 4. Wykonywanie prac na terenie cmentarza nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi. W przypadku, gdy w sąsiedztwie robót odbywa się pogrzeb, roboty należy wstrzymać na czas trwania ceremonii pogrzebowej.

§ 54

Wykonawcy usług kamieniarskich, budowlanych i innych ponoszą pełną odpowiedzialność wobec osób poszkodowanych i ZCK za straty i szkody powstałe w związku z wykonywanymi usługami.

§ 55

Kierownik cmentarza ma prawo przerwać prowadzone prace, jeżeli stwierdzi naruszenie postanowień niniejszego regulaminu lub zawiadomić organy nadzoru budowlanego w przypadku podejrzenia naruszenia przepisów prawa przy wykonywaniu prac budowlanych.

§ 56

Stwierdzone przez kierownika cmentarza w czasie odbioru prac budowlanych nieprawidłowości winny być niezwłocznie (bądź w określonym terminie) usunięte przez wykonawcę.

§ 57

ZCK nie ponosi odpowiedzialności za jakość wykonanych przez  wykonawcę robót oraz za szkody wyrządzone przez niego przy prowadzeniu robót.

§ 58

W przypadku rażącego naruszenia bądź notorycznego nie dostosowywania się danego wykonawcy do postanowień regulaminu dyrektor ZCK może nie wyrazić zgody na wykonywanie robót na terenie cmentarzy przez tego wykonawcę.

§ 59

Prace przy grobach mogą być wykonywane przez członków rodziny, niemniej jednak wymagają zgłoszenia kierownikowi cmentarza z podaniem źródła pochodzenia montowanych elementów.
 

 1. Wjazdy na cmentarz

§ 60

 1. Z uwagi na to, że cmentarze są strefą ciszy i zadumy z zabudową terenu o charakterze parkowym, a drogi i alejki cmentarzy nie są drogami publicznymi, to ruch wszelkich pojazdów mechanicznych ogranicza się do niezbędnego minimum.
 2. Wjazdy na cmentarz są odpłatne. Stawki opłat określa cennik uchwalany przez Radę Miasta. Stawki opłat są zróżnicowane, ze względu na cel wjazdu na cmentarz. Cennik uwzględnia ulgi na rzecz osób niepełnosprawnych z ograniczonymi możliwościami poruszania się.
 3. Pracownicy ZCK oraz służby pełniące dozór upoważnieni są do kontrolowania pojazdów wjeżdżających na cmentarz pod kątem wwożonych i wywożonych materiałów, elementów nagrobkowych itp. (nie są upoważnieni do kontroli osobistej).
   
 1. Postanowienia porządkowe

§ 61

Na terenie cmentarzy komunalnych zabrania się:

a)   spożywania alkoholu i przebywania na terenie cmentarza w stanie nietrzeźwym,
b)   palenia tytoniu i spożywania środków odurzających,
c)   samowolnego zagospodarowywania terenów poza powierzchnią grobu bez zgody kierownika cmentarza,
d)   wykonywania jakichkolwiek robót kamieniarskich i budowlanych  bez zgody kierownika cmentarza,
e)   zastawiania pojazdami dróg i alejek uniemożliwiającego  przejście lub przejazd innym,
f)   wprowadzania na teren cmentarza zwierząt,
g)   samowolnego wjazdu oraz jazdy samochodami, motorowerami, motocyklami,
h)   przebywania na terenie cmentarza po zamknięciu bram,
i)   palenia ognisk, gromadzenia śmieci poza miejscami wyznaczonymi oraz ich spalania,
j)   wnoszenia i wynoszenia – transportowania elementów nagrobkowych, budowlanych i innych akcesoriów przez ogrodzenie cmentarza, z pominięciem bram i furtek,
k)   przebywania dzieci w wieku do lat dziesięciu bez opieki osób starszych,
l)   niszczenia urządzeń wodociągowych, sanitarnych i innych urządzeń infrastruktury cmentarnej,
m)   handlu obwoźnego i obnośnego,
n)   kwesty, bez uprzedniego uzyskania zgody Prezydenta Olsztyna,
o)   reklamowania i akwizycji towarów oraz usług.
 

 1. Opłaty

§ 62

Korzystanie z cmentarzy komunalnych jest odpłatne.

§ 63

Rodzaje i stawki opłat ustala Rada Miasta Olsztyna.

§ 64

Opłaty przyjmowane są w kasie biura ZCK przy ul. Poprzecznej 9B w dniach:

Poniedziałki        - 700 do 1600
Wtorek – Piątek  - 700 do 1500

§ 65

Za miejsca pod groby wielomiejscowe - rodzinne (ziemne i murowane), opłaty w pełnej wysokości pobierane są tylko jeden raz - przy ich założeniu. Następne opłaty wnosi się w wysokości ustalonej dla dochowania do tych grobów  każdej następnej trumny ze zwłokami lub urny z prochami.

§ 66

Pracownik ZCK przyjmujący opłatę za korzystanie z cmentarzy jest zobowiązany - niezależnie od żądania osoby zainteresowanej - wydać fakturę z wyszczególnieniem  wszystkich elementów opłaty i wysokość pobranej kwoty.
 

 1. Postanowienia końcowe

§ 67

Dyrektor ZCK  zobowiązany jest do ustalania szczegółowych  instrukcji i procedur w zakresie postępowania ze zmarłymi na każdym etapie obrządku pogrzebowego z urządzeniem grobu włącznie, jak również w zakresie utrzymania porządku na cmentarzach.

§ 68

Kierownicy cmentarzy upoważnieni są do wzywania służb porządkowych miasta wobec osób naruszających postanowienia regulaminu jak też do składania zawiadomień o popełnieniu wykroczenia oraz wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego lub sądowego.

§ 69

ZCK nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, działania czynników atmosferycznych, aktów wandalizmu oraz za kradzieże, pobicia i rzeczy pozostawione bez nadzoru.

§ 70

Naruszenie postanowień regulaminu wyczerpujące znamiona wykroczenia lub przestępstwa podlega karze przewidzianej w kodeksie wykroczeń lub kodeksie karnym.

§ 71

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor ZCK  może zezwolić na odstąpienie od stosowania postanowień zawartych w regulaminie.
 2. Od decyzji Dyrektora ZCK, o której mowa w ust. 1 przysługuje prawo wniesienia odwołania do prezydenta Olsztyna.

§ 72

Traci moc zarządzenie nr 3/2004 dyrektora ZCK z dnia 25 lutego 2004 r.  w sprawie szczegółowych zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w Olsztynie.

§ 73

Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników cmentarzy komunalnych na terenie miasta Olsztyna.

§ 74

Regulamin cmentarzy podaje się do publicznej wiadomości na tablicach umieszczonych przy wejściach na cmentarze oraz na korytarzach i kancelariach cmentarzy.
 


Załączniki:

1) protokół oględzin grobu,
2) wniosek w sprawie pochowania osoby zasłużonej,
3) protokół wytyczenia miejsca i przekazania terenu do prowadzenia robót.
 

Do pobrania:

1) protokół oględzin grobu -
2) wniosek w sprawie pochowania osoby zasłużonej -
3) protokół wytyczenia miejsca i przekazania terenu do prowadzenia robót      -

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:17528