Przetargi aktualne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

I część odpowiedzi na pytania zadane do II przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości, stanowiących własność Gminy Olsztyn na cele budowy Wielofunkcyjnego Domu Przedpogrzebowego i ewentualnych inwestycji towarzyszących.

12 sierpnia 2022

Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją art. 135 ust. 2 i 6 oraz art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), przekazuje część I pytań (pytania 1-14) Wykonawców oraz wyjaśnienia Zamawiającego. Pozostałe odpowiedzi dotyczące umowy dzierżawy zostaną opublikowane 16 sierpnia 2022 r. 

Zamawiający załącza także na prośbę Wykonawców w plikach do pobrania, poprzednie pozwolenia na budowę oraz ostatni projekt budowlany do ewentualnego wykorzystania. 

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT W II PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLSZTYN NA CELE : BUDOWY WIELOFUNKCYJNEGO DOMU PRZEDPOGRZEBOWEGO I EWENTUALNYCH INWESTYCJI TOWARZYSZĄCYCH

4 sierpnia 2022

Ogłoszenie

Dyrektora Zakładu Cmentarzu Komunalnych w Olsztynie o zmianie terminu składania ofert w II przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości

Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), zgodnie 
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2213 z późn.zm.). w związku z napływającymi pytaniami od zainteresowanych oferentów,

DYREKTOR ZAKŁADU CMENTARZU KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE

ZMIENIA TERMIN SKŁADANIA OFERT

W II PRZETARGU   PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLSZTYN NA CELE :

BUDOWY WIELOFUNKCYJNEGO DOMU PRZEDPOGRZEBOWEGO I EWENTUALNYCH INWESTYCJI TOWARZYSZĄCYCH

NA DZIEŃ: 31 SIERPNIA 2022 R. do godz. 10:00

Szczegóły ogłoszenia zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZCK
w Olsztynie  pod adresem internetowym  http://www.zck.olsztyn.eu, w zakładce zmówienia publiczne / przetargi aktualne.

Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zakładu Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie, ul. Poprzecznej 9B w pokoju nr 11, w terminie do dnia 31.08.2022r. do godz. 10:00. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data jej wpływu do Zakładu Cmentarzy Komunalnych. Kopertę należy oznaczyć: NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 31.08.2022r do godz. 10:30 „ II przetarg pisemny na dzierżawę nieruchomości, stanowiących własność Gminy Olsztyn na cele budowy Wielofunkcyjnego Domu Przedpogrzebowego i ewentualnych inwestycji towarzyszących”.

Otwarcie ofert (część jawna przetargu) nastąpi w siedzibie Zakładu Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie, przy ul. Poprzecznej 9B w dniu 31.08.2022r., w Sali nr 1
o godz. 10:30.

Wadium: aby przystąpić do przetargu należy wnieść wadium w terminie najpóźniej
do dnia 31.08.2022r. w pieniądzu w wysokości: 15 000, 00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

Wadium należy wpłacić na konto ZCK w Olsztynie nr: 07 1020 3541 0000 5402 0290 8986, z opisem: “ Wadium na przetarg dotyczący dzierżawy działek w celu budowy WDP
w Olsztynie”.

Informacja w sprawie komunikowania się z Zamawiającym:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości oraz przetargu można uzyskać

pod nr tel. 784 004 203 lub kierując pytania na adres: biuro@zck.olsztyn.pl

                                                                                                       

                                                                                                            Dyrektor ZCK

                                                                                                           Zbigniew Kot

Olsztyn 4.08.2022r.

II Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Olsztyn na cele budowy Wielofunkcyjnego Domu Przedpogrzebowego i ewentualnych inwestycji towarzyszących

19 lipca 2022

DYREKTOR ZAKŁADU CMENTARZU KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE OGŁASZA II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLSZTYN NA CELE :

BUDOWY WIELOFUNKCYJNEGO DOMU PRZEDPOGRZEBOWEGO I EWENTUALNYCH INWESTYCJI TOWARZYSZĄCYCH

 Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej:

Przedmiotem przetargu pisemnego jest dzierżawa nieruchomości położonych w Gminie Olsztyn, w skład których wchodzą następujące działki oraz budynki:

 • Działka 386/41 – działka gruntowa o numerze ewidencyjnym 386/41, obręb 9 – Kieźliny, o powierzchni 6363 m2, wchodząca w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00077518/7, stanowiąca własność Gminy Olsztyn,
 • Część działki 388 – o powierzchni 2480 m2, działka gruntowa o numerze ewidencyjnym 388 (Kieźliny), obręb 9 Kieźliny, wchodząca w skład nieruchomości o powierzchni 0,8801 ha, zabudowana budynkiem magazynowym, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00034965/2, stanowiąca własność Gminy Olsztyn,
 • Część działki 7/3 o powierzchni około 230 m2; działka gruntowa o numerze ewidencyjnym 7/3, obręb 158 Olsztyn, o powierzchni 5,8337 ha, wchodząca w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00172946/2, stanowiąca własność Gminy Olsztyn,

oraz

 • budynek Miejskiego Domu Przedpogrzebowego (MDP) o powierzchni 151,73 m2 przy ul. Poprzecznej 9B w Olsztynie, w celu dzierżawy zgodnie z obecnym jego przeznaczeniem;
 • budynek MDP 2 o powierzchni 206,37 m2 przy ul. Mariańskiej 2 w Olsztynie, w celu dzierżawy zgodnie obecnym jego przeznaczeniem do czasu oddania do użytkowania Wielofunkcyjnego Domu Przedpogrzebowego.

Ogłoszenie o przetargu na realizację zadania: „Utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach komunalnych czynnych, zamkniętych i wojennych w Olsztynie”

8 lipca 2022

 

Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.

„Utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach komunalnych czynnych, zamkniętych i wojennych w Olsztynie”

 Strona internetowa prowadzonego postępowania:

https://zamowienia.olsztyn.eu/

Termin składania ofert: do dnia 30.06.2022r r. do godz. 12:00

Informacja o wyniku postępowania

8 lipca 2022

Informacja o wyniku postępowania dotyczącego:

PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLSZTYN NA CELE : BUDOWY WIELOFUNKCYJNEGO DOMU PRZEDPOGRZEBOWEGO I EWENTUALNYCH INWESTYCJI TOWARZYSZĄCYCH

 

Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie zawiadamia, iż w związku z tym, że w odpowiedzi na ogłoszenie w/w przetargu do dnia terminu składania ofert nie złożona została żadna oferta przetarg został unieważniony.

Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Olsztyn na cele budowy Wielofunkcyjnego Domu Przedpogrzebowego i ewentualnych inwestycji towarzyszących

8 czerwca 2022

DYREKTOR ZAKŁADU CMENTARZU KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLSZTYN NA CELE :

BUDOWY WIELOFUNKCYJNEGO DOMU PRZEDPOGRZEBOWEGO I EWENTUALNYCH INWESTYCJI TOWARZYSZĄCYCH

 Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej:

Przedmiotem przetargu pisemnego jest dzierżawa nieruchomości położonych w Gminie Olsztyn, w skład których wchodzą następujące działki oraz budynki:

 • Działka 386/41 – działka gruntowa o numerze ewidencyjnym 386/41, obręb 9 – Kieźliny, o powierzchni 6363 m2, wchodząca w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00077518/7, stanowiąca własność Gminy Olsztyn,
 • Część działki 388 – o powierzchni 2480 m2, działka gruntowa o numerze ewidencyjnym 388 (Kieźliny), obręb 9 Kieźliny, wchodząca w skład nieruchomości o powierzchni 0,8801 ha, zabudowana budynkiem magazynowym, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00034965/2, stanowiąca własność Gminy Olsztyn,
 • Część działki 7/3 o powierzchni około 230 m2; działka gruntowa o numerze ewidencyjnym 7/3, obręb 158 Olsztyn, o powierzchni 5,8337 ha, wchodząca w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00172946/2, stanowiąca własność Gminy Olsztyn,

oraz

 • budynek Miejskiego Domu Przedpogrzebowego (MDP) o powierzchni 151,73 m2 przy ul. Poprzecznej 9B w Olsztynie, w celu dzierżawy zgodnie z obecnym jego przeznaczeniem;
 • budynek MDP 2 o powierzchni 206,37 m2 przy ul. Mariańskiej 2 w Olsztynie, w celu dzierżawy zgodnie obecnym jego przeznaczeniem do czasu oddania do użytkowania Wielofunkcyjnego Domu Przedpogrzebowego.

Utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach komunalnych czynnych, zamkniętych i wojennych w Olsztynie

22 czerwca 2022

Ogłoszenie o przetargu na realizację zadania:

Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.

„Utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach komunalnych czynnych, zamkniętych i wojennych w Olsztynie”

 Strona internetowa prowadzonego postępowania:

https://zamowienia.olsztyn.eu/

Termin składania ofert: do dnia 30.06.2022r r. do godz. 12:00

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:87384