Zasiłek pogrzebowy – ile wynosi? Jak załatwić?

zasilek pogrzebowy

Śmierć bliskiej osoby jest zwykle dość traumatycznym przeżyciem. Dodatkowo jej rodzinę lub przyjaciół czeka jeszcze mnóstwo formalności i wydatków związanych z samym pogrzebem. Czy zasiłek pogrzebowy wypłacany przez ZUS pozwoli pokryć wszystkie koszty? Komu on przysługuje? Spróbujmy się tego dowiedzieć!

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Przypomnijmy, że zasiłek pogrzebowy to forma pomocy przyznawanej przez ZUS jednorazowo. Celem tego wsparcia jest pokrycie wydatków poniesionych na pochówek zmarłego po przedstawieniu udokumentowania kosztów.

W 2023 roku kwota zasiłku pogrzebowego wyniosła 4000 złotych. Jeśli koszty pogrzebu zostały poniesione przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, to wypłacany jest on w wyliczonej proporcjonalnie kwocie.

Do otrzymania tej sumy pieniędzy konieczne jest złożenie następujących dokumentów:

 • wniosek o zasiłek pogrzebowy z ZUS,
 • akt zgonu,
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu,
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą,
 • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Kto nie dostanie zasiłku pogrzebowego?

Zastanówmy się teraz, komu przysługuje zasiłek pogrzebowy, a kto zgodnie z procedurą nie może go dostać. Według informacji, które znajdziemy na oficjalnej stronie ZUS, wypłatę zasiłku pogrzebowego przewidziano dla:

 • członków rodziny,
 • pracodawcy,
 • domu pomocy społecznej,
 • gminy,
 • powiatu,
 • osoby prawnej kościoła lub związku wyznaniowego,
 • osoby obcej.

Warunkiem jest oczywiście pokrycie przez te osoby lub podmioty kosztów pogrzebu, nie zawsze więc pieniądze trafią do rodziny zmarłego.

Ponadto musimy mieć świadomość, że zasiłek pogrzebowy przysługuje po śmierci:

 1. osoby, która ma przyznaną emeryturę lub rentę,
 2. osoby, która ma przyznaną emeryturę pomostową,
 3. osoby, która jest ubezpieczona w ZUS,
 4. osoby, która ma przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 5. osoby, która zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia,
 6. osoby, która w dniu śmierci nie miała przyznanej emerytury lub renty, ale spełniała warunki do jej uzyskania,
 7. cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, która pobierała świadczenie pieniężne,
 8. osoby, która pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,
 9. osoby, która pobierała rentę socjalną,
 10. osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 11. osoby, która pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 12. członka rodziny osoby wymienionej w punktach od 1 do 4, 8 oraz 11,
 13. osoby, która nie miała własnego tytułu do ubezpieczeń, ale była członkiem rodziny osoby ubezpieczonej.

Zasiłek pogrzebowy ZUS

Starając się o zasiłek pogrzebowy z ZUS-u, powinniśmy wszystkie wymagane dokumenty złożyć albo w jednostce ZUS, która wypłacała emeryturę lub rentę zmarłemu (jeśli zmarły je dostawał), albo w jednostce ZUS zgodnej z naszym miejscem zamieszkania.

Dokumenty takie możemy wysłać pocztą, złożyć je osobiście lub poprosić o to swojego pełnomocnika. Najwygodniejszą formą jest jednak złożenie elektronicznego wniosku przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Pamiętajmy, że mamy na to określony czas – jest to 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, za którą opłaciliśmy koszty pogrzebu. Jeśli spóźnimy się nawet o jeden dzień, zasiłek nam przepadnie.

Przeczytaj koniecznie: Historia i architektura cerkwi w Olsztynie

Zasiłek pogrzebowy KRUS

A co dzieje się w sytuacji, jeśli osoba zmarła nie była ubezpieczona w ZUS-ie, lecz w KRUS-ie? Zgodnie z nowym rozporządzeniem, również ten zasiłek wynosi 4000 złotych.

Złożyć wniosek o takie wsparcie powinniśmy również w ciągu roku od śmierci danej osoby. Tutaj także należy dołączyć odpowiednie dokumenty, takie jak:

 • skrót odpisu aktu zgonu denata,
 • ksero dokumentu potwierdzającego pokrewieństwo,
 • rachunki poniesionych kosztów pogrzebu.

Na wypłatę zasiłku zarówno w przypadku ZUS-u, jak i KRUS-u czeka się około miesiąca.

Zasiłek pogrzebowy dla kombatanta

Jak zapewne zdajemy sobie sprawę, kombatanci mogą liczyć na szczególną ochronę oraz środki finansowe. Są oni uprawnieni m.in. do:

 • pobierania świadczeń pieniężnych w kwocie renty socjalnej (1388,44 zł miesięcznie),
 • ryczałtu energetycznego (192,58 zł),
 • zwolnienia z abonamentu RTV,
 • ulg na przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej
 • bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia i wyrobów medycznych.

A co z zasiłkiem pogrzebowym w ich wypadku? Przysługuje on w wysokości i na zasadach określonych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *